Kuinka induktiosilmukka määritellään oikein rakennushankkeen dokumentteihin?

Julkaistu 18.12.2015

Olemme toistuvasti törmänneet rakennushankkeissa siihen, että julkisiin tiloihin rakennettava induktiosilmukka on määritelty hankedokumenteissa (sähköurakkasopimus, työtapaselostus jne.) ylimalkaisesti "Tilaan asennetaan induktiosilmukka". Tämä johtaa siihen, että tuloksena on liian usein induktiosilmukka, joka ei täytä sille standardissa määriteltyjä laadullisia vaatimuksia ja sen merkinnät ovat puutteelliset.

Suomen Rakentamismääräyskokoelman F1, Esteetön Rakennus, mukaan julkisiin tiloihin joihin asennetaan äänentoistojärjestelmä pitää asentaa myös induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä. (FI Suomen rakentamismääräyskokoelma, Esteetön rakennus, 3.3. kokoontumistilat)

Induktiosilmukka määritellään SFS-EN 60118-4 standardissa, josta uusin versio on huhtikuulta 2015. Standardi määrittelee yksiselitteisesti induktiosilmukalle asetetut laatukriteerit, miten sen toimivuus mitataan ja miten se pitää merkitä. Standardi asettaa vaatimukset kentävoimakkuudelle, taajuusvasteelle ja häiriöetäisyydelle. Se antaa mittausohjeet sekä huone- että palvelupistesilmukalle ja selkeät ohjeet induktiosilmukan merkitsemisestä. Äänensiirtojärjestelmää voidaan kutsua induktiosilmukaksi vain silloin kun standardin vaatimukset täyttyvät.

Suomen julkisten tilojen induktiosilmukoiden puutteita selittää varmasti se, että vaikka rakentamismääräysten mukaan äänensiirtojärjestelmä on pakollinen, ei sen puuttumisesta ole sanktioita eikä määräysten toteutumista liioin valvota. Niitäkään tiloja joihin induktiosilmukka asennetaan, ei yleensä lopputarkasteta. Vanha totuus "sitä saa mitä tilaa" pitää paikkansa myös induktiosilmukoiden kohdalle. "Tilaan asennetaan induktiosilmukka" ei riitä takeeksi siitä, että tilaan tulee käyttötarpeet huomioiva standardin mukainen induktiosilmukka. Usein käy niin, että rakennuksien tilaajat maksavat induktiosilmukkajärjestelmästä, mutta eivät saa käyttökelpoista järjestelmää.

Hankedokumenteissa kannattaa aina mainita SFS-EN 60118-4 standardi, jotta kaikki hankkeeseen osallistujat ymmärtävät minkälainen induktiosilmukkajärjestelmä heidän pitää suunnitella, toteutta sekä miten se pitää lopputarkastaa ja merkitä. Kun induktiosilmukkajärjestelmä määritellään oikein hankedokumentteihin, tilaaja saa sen mistä maksaa. 

Vuoden 2015 voimaan astunut Yhdenvertaisuuslaki antaa kuulolaitteiden käyttäjille paremmat mahdollisuudet puollustaa oikeuksiaan. Kokiessaan syrjintää, esimerkiksi puuttuvan äänensiirtojärjestelmän takia, he voivat kääntyä asiassa yhdenvertaisuuvaltuutetun puoleen, jonka tehtävä on viedä asiaa eteenpäin poistaakseen syrjinnän. 

"Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella."

Induktiosilmukkajärjestelmien toiminta voidaan tarkastaa SFS/IEC standardin mukaisesti Qlu:n kehittämällä induktiosilmukoiden laatukartoitusmentelmällä huomattavasti perinteisiä menetelmiä nopeammin, tarkemmin ja kustannustehokkaammin. Tarkastuksen lopputuloksena tilaaja saa tarkastuspöytäkirjan, standardin mukaiset merkinnät kuuluvuuskarttoineen, tilat julkistetaan http://maps.qlu.fi kuuloesteettömyyspalvelussa ja mahdolliset parannusehdotukset dokumentoidaan. Toista vastaavaa tarkkaan sisätilapaikannukseen perustuvaa induktiosilmukoiden tarkastusmenetelmää ei ole markkinoilla.

Qlu:n induktiosilmukoiden laatukartoitusta voidaan käyttää niin projektin aikaisissa välitarkastuksissa (testisilmukkojen käyttö hankalissa kohteissa), lopputarkastuksissa kuin olemassa olevien induktiosilmukkojen merkintöjen saattamisessa määräysten mukaiseksi.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää ja annamme halutessasi mallitekstit sopimuksia varten.