Kuuloesteettömyyden lyhyt oppimäärä

Kuulemisen ongelmien tehokas hoitaminen on tärkeää sekä taloudellisesti, että kansalaisten hyvinvoinnin ja toimintaedellytysten kannalta.  Tästä artikkelista löytyy kootusti tietoa ja linkkejä kuuloesteettömyyteen liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä, suosituksista ja induktiosilmukkajärjestelmien toteutuksesta.


(Lähteet: Näet lähteet artikkelissa viitattuihin dokumentteihin ja tutkimuksiin klikkaamalla tekstissä olevia linkkejä)

Keväällä 2019 julkaistussa laajassa kansainvälisten tutkimustulosten analyysissa emeritaprofessori Bridget Shield Lontoon South Bankin yliopistosta arvioi hoitamattomien kuulemisen ongelmien aiheuttavan EU:n alueella 10% suuremmat kustannukset kuin EU:n vuosibudjetti. Suomen osalta kustannuksiksi arvioitiin 2.37 miljardia euroa. Keskikokoisessa suomalaisessa n. 17500 asukkaan kunnassa tämä vastaa 7.7 miljoonan euron vuosittaisia kustannuksia. Tässä arviossa on mukana vain tuottavuuteen ja elämisen laatuun liittyvät vaikutukset, joten todellisuudessa summat ovat vielä suuremmat.

Toisessa laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa todettiin työikäisten (45-65 vuotta) henkilöiden kuulonhuollon olevan tehokkain tapa ehkäistä vanhuusiän dementiaa (Lancet Comission, 2017). Työterveyslaitoksen vuonna 2013 julkaiseman tutkimuksen mukaan Suomessa n. 11 %:lla työikäisestä väestöstä on kuulovamma tai kuulon alenema, joten sekä henkilökohtaisen kuulonhuollon, että kuunteluympäristöjen laadun parantaminen on yhteiskunnallisesti tärkeää. 

Muista lait ja asetukset

Suomen perustuslaki 6§  
Suomen perustuslain määritettyyn yhdenvertaisuuteen kuuluu, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan mm. terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.   

Yhdenvertaisuuslaki 15§, kohtuullisetmukautukset 
Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. 

Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä (241/2017) 

Tämän asetuksen määräykset kuuloesteettömyyden suhteen ovat olleet voimassa jo vuoden 1997 rakennusmääräyksissä (F1 SUOMEN RAKENNUSMÄÄRÄYSKOKOELMA Esteetön rakennus). 

Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.

Kuuloesteettömyyden toteuttaminen on yksinkertaista 

Varmista hankkeen kuuloesteettömyys jo suunnitteluvaiheessa, jolloin sitoutat kaikki hankkeen osapuolet yhteiseen päämäärään. 

Lue Ympäristöministeriön Esteetön rakennus ja ympäristö -suunnitteluoppaan sivut 97, 115-119 ja 126, joilla kerrotaan esimerkein, minne induktiosilmukkajärjestelmä tarvitaan. Oppaan voit ladata ilmaiseksi netistä osoitteesta https://www.ymparisto.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306 tai tilata kirjana Rakennustiedolta.

RT/ST -kortista RT 09-11280 / ST 656.01 (KH 34-00647, SIT 09-610140) löydät käytännön ohjeet induktiosilmukkajärjestelmän toteutukseen ja käyttöön.  ST 656.09 kortissa kuvataan järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät työvaiheet. 

Standardi SFS-EN 60118-4määrittelee induktiosilmukkajärjestelmän laatukriteerit, testauksen ja esteettömyysmerkinnät. Muista vaatia järjestelmän toimittajalta standardin mukainen testaus ja kuuluvuuskartta. 

Kuuloliitto ry:n ja Qlu:n yhteistyössä kirjoittama Suomalainen induktiosilmukkaopas on laaja suomenkielinen opas induktiosilmukkajärjestelmien tilaajille, suunnittelijoille, asentajille, testaajille ja käyttäjille. Sen voi ladata ilmaiseksi täältä: https://www.kuuloliitto.fi/wp-content/uploads/2021/02/SUOMALAINEN-induktiosilmukkaopas201210-Nettiversio.pdf 

Tee tarjouspyyntö huolella. Määrittele induktiosilmukkajärjestelmät mallitekstien avulla tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sähköselosteen lukuun T240.  Qlu:n tekemät mallitekstit löydät täältä: Malliteksti induktiosilmukkajärjestelmästä tarjouspyyntöihin ja sähköselostuksiin.

Käyttäjät haluavat kiinteitä induktiosilmukoita 

Kiinteästi asennettu induktiosilmukka on tärkein ja kuulolaitteiden käyttäjille paras äänensiirtojärjestelmä. Kaikki merkittävät kuulolaitteiden valmistajat ovat sitoutuneet tukemaan induktiosilmukkaa myös uusissa kuulolaitteissa. 

Kansainväliset kuulojärjestöt ja kuulolaitevalmistajat arvioivat, että induktiosilmukka on tärkein äänensiirtojärjestelmä vielä vähintään 10-15 vuoden ajan. 

Jukka Rasa, Kuuloliitto ry

Induktiosilmukkajärjestelmä on toimiva, tasa-arvoinen ja kustannustehokas menetelmä äänen siirtämiseen. Asiakas voi kuunnella silmukkaa yksinkertaisesti kääntämällä kuulokojeensa T-asentoon (tai MT-asentoon), mitään erillisiä laitteita asiakas ei tarvitse. 

Kuuloesteettömyyden lyhyt oppimäärä - linkkejä kansainvälisiin artikkeleihin ja järjestöihin

biha (Bundesinnung der Hörakustiker KdöRMay 16th, 2019  
Induktiosilmukka auttaa tehokkaasti kuulolaitetta käyttävän henkilön kuulemista kokoontumistiloissa.  Lyhyt kantama estää Bluetooth järjestelmän käytön näissä tiloissa.  

Deutscher Schwerhörigenbund e.V. (DSB) / Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha) 2018  
Induktiosilmukka on ainoa standardoitu, helppokäyttöinen ja kaikkien kuulolaitevalmistajien tuotteita käyttäville henkilöille saatavissa oleva äänensiirtojärjestelmä.  

IFHOH - Washington Declaration 2016 
Nähtävissä olevassa tulevaisuudessa kuulolaitteet on varustettava silmukkavastaanottimella.  Muut mahdollisesti käyttöön otettavat äänensiirtotekniikat eivät saa syrjäyttää sitä, vaan niiden on toimittava silmukkatekniikan rinnalla.    

IHAC http://ihlma.org/wp-content/uploads/2019/08/IHAC_Hearing-Loops-and-Telecoils-statement-June19.pdf 
On syytä uskoa, että induktiosilmukkatekniikan käyttö jatkuu vähintään seuraavat 10-15 vuotta.      
 

EFHOH https://efhoh.org/ 
Kampanjoi aktiivisesti kuulonhuollon, tekstitulkkauksen ja kuulon apuvälineiden saatavuuden puolesta.  

IHLMA  
Toimii induktiosilmukkatekniikkaan liittyvän teknisen tiedon kerääjänä ja jakelijana sekä edistää järjestelmien laadun varmistamista tukemalla standardoinnin ja hyvien käytänteiden kehitystyötä. Qlu on IHLMAn jäsen.