Uudisrakennuksessa on mahdollista hyödyntää kaikkien induktiosilmukan toteutusvaihtoehtojen tarjoamat mahdollisuudet. 

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä, 12§ Kokoontumistilat, määrittelee:

"Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä."

Modernissa rakennuksessa lähes kaikki kokoontumistilat on varustettu tai todennäköisesti tullaan tulevaisuudessa varustamaan AV –järjestelmällä, joten tämä määräys koskee käytännössä kaikkia kokoontumistiloja.

Silmukan suunnittelijan tulee tehdä yhteistyötä rakennuksen tilajaosta ja tilojen käytön suunnittelusta vastaavan arkkitehdin kanssa.  Näin voidaan varmistaa mahdollisimman laadukas toimivuus ja minimoida tulevaisuudessa tehtävien tilojen käyttöön liittyvien muutosten menestyksellinen toteuttaminen.

On myös oleellista tehdä tiivistä yhteistyötä rakennuksen AV-järjestelmän suunnittelijan kanssa, jotta kaikki oleelliset signaalit tulevat oikealla tavalla kytketyksi induktiosilmukkajärjestelmään ja mahdolliset häiriöiden kytkeytymismekanismit tulevat huomioiduksi.

Rakennuksen kaikkiin kokoontumistilaksi soveltuviin tiloihin kannattaa pyrkiä rakentamaan valmius induktiosilmukan käyttöön.  Tämä toteutetaan suunnittelemalla tilaan silmukkasignaalin tarkasti rajaavat kaapeloinnit, jotka päätetään selkeästi nimettyihin liittimiin tilan sähköistyssuunnitelmaan merkityissä paikoissa.  Näin silmukat voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön lisäämällä järjestelmään silmukkavahvistimet.  Samalla kannattaa huomioida myös mahdollisesti tarvittavat varaukset esimerkiksi mikrofonikaapelointia ja muuta signaalikaapelointia varten.

Suuret muuntajat ja sähkökeskukset pyritään sijoittamaan siten, että sähkömagneettiset häiriöt eivät häiritse induktiosignaalin kuuntelua ja muita AV-järjestelmiä. 

Mikäli kokoontumistiloja tai luottamuksellisten asioiden käsittelyyn tarkoitettuja tiloja on sijoitettu päällekkäisissä kerroksissa samalle kohdalle, on kerrosten välinen ylikuuluminen huomioitava suunnittelussa.  Silmukkajärjestelmän ominaisuudet optimoidaan järjestelmän arkkitehtuurin valinnalla ja mitoituksen huolellisella suunnittelulla.

Suunniteltujen silmukkarakenteiden toimivuus kannattaa varmistaa kenttävoimakkuusmittauksin ennen rakenteiden sulkemista, esimerkiksi betonilattian valua.  Tällöin voidaan myös määritellä mittauksiin perustuen järjestelmään sopivan silmukkavahvistimen toiminnalliset vaatimukset (virranantokyky, komplianssijännite, ref. SFS-EN 62489-1).

Standardi on saatavissa: SFS verkkokaupasta http://sales.sfs.fi/ ja alkuperäisessä muodossa IEC verkkokaupasta https://webstore.iec.ch/publication/798

Järjestelmien lopputarkastus on tehtävä SFS-EN 60118-4 standardissa määriteltyjä menetelmiä ja hyväksymiskriteerejä noudattaen, ja järjestelmän olemassaolo on ilmoitettava loppukäyttäjille tässä standardissa määritellyin merkinnöin.